Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst tussen Linn Balans en zijn cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten waarbij Linn Balans (ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83277129) Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan cliënt geen rechten ontlenen voor toekomstige diensten en/of behandelingen. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de cliënt, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand door GAT afgewezen.

Begrippen

In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:
a) Zorgaanbieder: Linn Balans als therapeut die is aangesloten bij een erkende
beroepsorganisatie genaamd CAT.
b) Overeenkomst: gesloten overeenkomst tussen Linn Balans en de cliënt.
c) Partijen: Linn Balans en cliënt.
d) Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg
Cliënten zijn natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut inroepen en/of van de website www.linnbalans.nl gebruikmaken. Website www.linnbalans.nl is eigendom van Linn Balans.

Overeenkomst

a) De overeenkomst komt tot stand na (schriftelijke of mondelinge) aanvaarding van de cliënt van het aanbod van Linn Balans, inclusief deze algemene voorwaarden.
b) Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan de klant geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.
c) Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.
d) Linn Balans kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
e) Alle offertes en prijsopgaven door Linn Balans zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.
f) Eveneens heeft Linn Balans te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren, mits daarbij de wettelijke bepalingen niet worden geschonden. Stijgen de prijswijzigingen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan gelden de oorspronkelijke tarieven tot de overeenkomst afloopt of bij hantering nieuwe tarieven heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
g) Linn Balans heeft te allen tijde het recht prijswijzigingen door te voeren als gevolg van stijging consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS, dan wel wettelijke redenen.
h) De in de offerte of aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
i) Alle gecommuniceerde tarieven zijn exclusief verzendkosten, reiskosten of andere heffingen en retributies.
j) Als de aanvaarding door de cliënt op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Linn Balans daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Linn Balans anders aangeeft.
k) Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
l) De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Linn Balans verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd.

De uitvoering van de overeenkomst

a) Linn Balans zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).
b) Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Linn Balans
c) worden medegedeeld.
d) Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen
reden voor:
– afkeuring
– korting
– schadevergoeding
– ontbinding van de overeenkomst
e) Linn Balans heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen, als zij dit noodzakelijk acht of de situatie daarom vraagt. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht.
f) Als Linn Balans meerwerk moet verrichten, wat bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend was, dan heeft zij – na overleg met de cliënt – het recht de daaruit vloeiende meerkosten in rekening te brengen.
g) De looptijd van de overeenkomst kan verschillen van een dag, enkele weken of maanden. De looptijd en duur wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd.
h) De cliënt is verplicht de geplande afspraak/afspraken van de overeenkomst (zoals bijvoorbeeld online, offline meetings) binnen de looptijd af te ronden.
Derden
a) Linn Balans heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
b) Indien door Linn Balans of door Linn Balans ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Aansprakelijkheid

a) Bij de uitvoering van de dienstverlening van Linn Balans is sprake van een inspanningsverplichting
b) Linn Balans geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Linn Balans
c) Linn Balans is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade
d) Linn Balans is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit de door haar eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten – verrichten diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling
e) In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Linn Balans beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan cliënt
f) Linn Balans is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk. Linn Balans zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

Annulering

a) Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
b) Voor annulering gelden de volgende annuleringsvoorwaarden
– Bij annulering 48 uur vóór aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd
– Bij niet annuleren of annulering binnen 48 uur voor de afspraak is cliënt 100% van de
kosten verschuldigd aan Linn Balans
– Indien een afspraak op verzoek van cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de
cliënt bij verschuiving tot 48 uur vóór aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd.
Binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak is cliënt 100% van de kosten verschuldigd aan Linn Balans
– Indien de afspraak onverhoopt door Linn Balans wordt geannuleerd is de cliënt geen
kosten verschuldigd
– Bij het niet doorgaan van een afspraak is Linn Balans op geen enkele manier
aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

a) Linn Balans zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Linn Balans daartoe verplicht is of Linn Balans toestemming heeft verkregen. Zie ook het privacy beleid op www.linnbalans.nl
b) Linn Balans zal rapportages over behandelingen op aanvraag van de cliënt verstrekken met inachtneming van de AVG
c) Copyright: Al het door Linn Balans vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Linn Balans niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is
d) Het eigendom van door Linn Balans verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Linn Balans, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Linn Balans hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Linn Balans gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen

Facturering en betaling

a) Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven bij aanvang van dienstverlening
b) Na consult dient de betaling direct voldaan te worden middels pin, contant of iDeal betalingstransactie
c) Indien overeengekomen kan betaling via factuur binnen 8 dagen na consult voldaan worden
d) Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt zonder dat ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Linn Balans is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. Linn Balans zal cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitenrechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig c.q. de geldende tarieven.

Overmacht

a) Indien Linn Balans haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van Linn Balans, ziekte van (een van de) personen die met de uitvoering van de overeenkomst belast is etc., worden de verplichtingen van Linn Balans opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.

Klachten en reclame

a) In het geval er sprake is van een klacht over Linn Balans dan dient de cliënt deze klacht binnen 7 dagen na constatering eerst schriftelijk in te dienen bij Linn Balans.
b) Indien de klacht gegrond is, zal Linn Balans dit proberen te verhelpen.
c) Wanneer aan Linn Balans binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.
d) Door de klant verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde, wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
e) Klachten geven de cliënt niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
f) Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Uitsluiting herroepingsrecht

a) Alle diensten die door Linn Balans worden geleverd zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, omdat deze diensten op maat worden geleverd.
b) De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Linn Balans dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
c) De cliënt gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij/zij afstand doet van de bedenktijd en het daarbij behorende herroepingsrecht.

Toepasselijk recht en geschillen

a) Op de dienstverlening van Linn Balans is Nederlands recht van toepassing
b) In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van Linn Balans is uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen

Disclaimer website

a) De informatie op de huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoond inhoud noch is de eigenaar van de website aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op deze website. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts of een therapeut die erkend is door een door de GAT erkende beroepsorganisatie.
b) De behandelingen die op de huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg. 
c) De teksten op deze website vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming van de eigenaar, Linn Balans, worden gebruikt en gekopieerd worden.

Pin It on Pinterest